تیم ما

موسس و مدیر عامل آکادمی طراحی مرتضوی

مدرس طراحی طلا و جواهر با رایانه

مدرس طراحی طلا و جواهر با رایانه

مدرس کانسپت دیزاین

مدرس طراحی طلا و جواهر با رایانه

مدرس طراحی طلا و جواهر با رایانه

مدرس طراحی طلا و جواهر با رایانه