ثبت نام دوره شناسایی، ارزیابی و ارزش گذاری الماس

 • انتخاب دوره

 • 0 تومان
 • استرداد شهریه

 • شرایط

  • هنرجویی که بیش از سه جلسه غیبت داشته باشد ، واجد شرایط دریافت مدرک پایان دوره نمی باشد.
  • هنرجویی که پروژه پایانی خود را تحویل نداده باشد ، واجد شرایط دریافت مدرک پایان دوره نمی باشد.
  • هنر جو برای ثبت نام حداقل باید نصف شهریه دوره به صورت نقدی را پرداخت کرده و مابقی را طی دو قسط تا پیش از شروع جلسه هفتم تسویه کند.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .