ثبت شکایات

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مرتضوی

دارای پروانه تاسیس از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور - شماره شناسایی: 29838

آکادمی طراحی مرتضوی نماینده رسمی آموزشی جم ویژن آمریکا