جلسه اول به صورت رایگان (شناسایی، ارزیابی و ارزش گذاری الماس)

سه شنبه – 13 تا 16 – 6 اردیبهشت 1400

برگزار کننده :

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .