جلسه معارفه دوره شناسایی، ارزیابی و ارزش گذاری الماس

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 9 اردیبهشت

مدل برگزاری: حضوری / آنلاین

ساعت برگزاری: 17:00

برگزار کنندگان :

تکمیل ظرفیت