نام معارفهبرگزار کننده معارفهساعت معارفهمدل برگزاریتاریخ معارفهوضعیت
ایده پردازی و کانسپت دیزاین ( مقدماتی)سید محمد مرتضوی20:15حضوری/غیرحضورییکشنبه 8 تیردر حال ثبت نام