نام معارفهبرگزار کننده معارفهساعت معارفهمدل برگزاریتاریخ معارفهوضعیت
جلسه معارفه کانسپت دیزاینسید محمد مرتضوی21:00غیرحضورییکشنبه 16 آذردر حال ثبت نام