نام معارفهبرگزار کننده معارفهساعت معارفهمدل برگزاریتاریخ معارفهوضعیت
جلسه معارفه زیبراش جامع
امیر خوشگو20:15حضوری/غیرحضورییکشنبه 6 مهردر حال ثبت نام