جلسات معارفه رایگان

جلسات رایگان برای آشنایی بیشتر با رشته و بازار کار طراحی طلا و جواهر

نام معارفهبرگزار کننده معارفهساعت معارفهمدل برگزاریتاریخ معارفهوضعیت
طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتیسید محمد مرتضوی21:00غیرحضورییک شنبه 17 اسفندظرفیت تکمیل
طراحی طلا و جواهر با نرم افزار زیبراشامیر خوشگو21:00غیرحضوریسه شنبه 19 اسفندثبت نام رایگان
طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتیسید محمد مرتضوی17:00حصوری و غیرحضورییک شنبه 24 اسفندثبت نام رایگان